ا

 

بازدید فرماندار محترم شهرستان همدان از محل المپیاد آزاد طراحی و دوخت مرحله استانی

مهندس افشاری

بازدید مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه استان همدان

            وهب مختاران                            

بازدید مدیر کل محترمه امور بانوان و خانواده استانداری همدان

خانم دکتر علیمحمدی

بازدید مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه استان همدان

            وهب مختاران                             

بازدید رئیس محترم اتاق اصناف همدان

آقای محرابی